"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Robertus Bellarmino (1542-1621), jezu√Įet , bisschop en kerkvader
Het opstijgen van de ziel naar God, 1 (vert. brevier)

"Wat is het grootste gebod"

      Wat beveelt U aan uw dienaren, Heer? "Neem mijn juk op uw schouders" zegt U. En wat voor een juk is het? "Mijn juk is zacht en mijn last is licht." Wie zou niet zeer graag een juk dragen dat niet drukt maar steunt, een last die niet zwaar weegt, maar opbeurt? Terecht hebt U daaraan toegevoegd: "En u zult rust vinden voor uw zielen" (Mt 11,29). Wat is dan het juk dat niet vermoeit, maar rust schenkt? Het is dat eerste en voornaamste gebod: "U zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart" (Mt 22,37). Wat is er gemakkelijker, heerlijker en aangenamer dan de goedheid, de schoonheid en de liefde te beminnen die U geheel en al bent, mijn Heer en mijn God?

¬†¬†¬†¬†¬†¬†Belooft U ook niet een beloning aan hen die uw geboden onderhouden, die meer gezocht zijn dan goud, en zoeter zijn dan honingraat? Ja, zeker, U belooft een beloning en wel een overvloedig loon, zoals de heilige apostel Jakobus zegt: "De lauwerkrans van het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft" (Jac 1,12)  (...)  Zo spreekt ook Paulus met de woorden van Jesaja: "Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft" (1Kor 2,9).

      Waarlijk, wie uw voorschriften bewaart, zal hiervoor rijkelijk beloond worden. Maar niet alleen het eerste en voornaamste gebod is heilzaam voor de mens die gehoorzaamt, hoewel dat van geen nut is voor God die het voorschrijft. Maar ook de andere geboden vervolmaken de mens die gehoorzaamt; zij sieren hem, ze onderrichten en verlichten hem; kortom ze maken hem goed en gelukkig. Daarom, als u wijs bent, begrijp dan dat u geschapen bent tot eer van God en voor uw eeuwig heil. Dat is uw doel, dat is het middelpunt van uw ziel, dat is de schat van uw hart. Als u dit doel bereikt, zult u gelukkig zijn. Maar als u het mist, zult u ongelukkig zijn. 
©Evangelizo.org 2001-2020