"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Donderdag in week 14 door het jaar

Uit de profeet Hosea 11,1-4.8c-9.
Zo spreekt de Heer: “Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.
Ik ben het, die Efraïm heb leren lopen, die hem bij zijn armen heb gevat. Zij echter wilden maar niet weten, dat Ik het was die hen behoedde.
En dat terwijl Ik toch degene ben die Efraim heeft leren lopen, die hem bij zijn armen heeft gevat. Zij echter wilden maar niet weten dat Ik het was die hen behoedde.
Met zachte leidsels heb Ik hen gemend, met teugels van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk optillen
wanneer het tegen de kaken drukt. Ik reikte hem zijn voedsel toe. Mijn hart slaat om, heel mijn binnenste wordt week.
Mijn hart slaat om, heel mijn binnenste wordt week.
Neen, Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen, Efraïm niet opnieuw te gronde richten,
want Ik ben God, Ik ben geen mens, Ik ben de Heilige in uw midden.
Ik laat mij niet gaan in mijn toorn.”

Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16.
Hoor ons, herder van Israël,
U die troont op de cherubs, verschijn in luister;
werp uw macht in de strijd,
God van de heerscharen, keer toch terug,

zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 10,7-15.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Verkon­digt op uw tocht:
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
Voor niets hebt gij ontvan­gen, voor niets moet gij geven.
Tracht dus geen goud, zilver of koper te verwerven om er uw gordels mee te vullen.
Verschaft u ook geen reiszak voor onderweg, geen tweede onderkleed,
geen schoeisel of stok, want de arbeider is zijn onderhoud waard.
Als gij in een stad of in een dorp komt, onderzoekt dan wie waard is u te ontvangen,
en verblijft daar tot gij weer vertrekt.
Wanneer ge dat huis binnentreedt, brengt het uw vrede­groet;
en wanneer het die waard is, moge uw vrede over dat huis komen,
maar wanneer het die niet waard is, dan kere uw vrede tot u terug.
Als men u ergens niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert,
verlaat dan dat huis of die stad en schudt het stof van uw voeten.
Voorwaar, Ik zeg u: Op de oorlogsdag zal het voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Overweging bij de lezing van vandaag : H. Bonaventura
"Predikt op uw wegen: 'Het rijk der hemelen is nabij!" 
©Evangelizo.org 2001-2018