"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Donderdag in de tweede week van de Advent

Uit profeet Jesaja 41,13-20.
Zo spreekt de Heer: 'Ik ben de Heer, uw God, die u bij de rechterhand heb genomen
en die tot u zegt : Wees maar niet bang; Ik help u.
Wees niet bang, wormpje Jakob, klein volk Israƫl. Ikzelf ben uw helper, zegt de Heer,
Ik ben uw Verlosser, de Heilige van Israƫl.
Ik maak van u een dorsslee, nieuwe en goed geslepen, met scherpe tanden.
Gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, heuvels tot kaf maken.
gij werpt ze omhoog; de wind draagt ze mee, de storm verstrooit ze.
Gij zelf echter, gij verblijdt un in de Heer en prijst uzelf om de Heilige van Israƫl.
De armen en de behoeftigen zoeken naar water en het is er niet; hun tong verdroogd van de dorst.
Ik, de Heer, Ik verhoor hen, Ik de God van Israƫl, Ik verlaat hen niet.
Op kale gronden doe Ik rivieren ontspringen en bronnen in de rotskloven.
Van de woestijn maak Ik een waterland, van dorstige bodem een bronnengebied.
Ik de woestijn laat Ik ceders groeien, acacia's, mirten en oleasters.
In het dorre land zet Ik cipressen neer, en essen en palmen, een menigte bomen.
Dan zullen zij zien en erkennen, vollidig verstaan en begrijpen, dat de hand van de Heer dat gedaan heeft, dat Israƫls Heilige dat heeft geschapen.

Psalmen 145(144),1.9.10-11.12-13ab.
U wil ik loven mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw Koninkrijk.
Uw Rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens MatteĆ¼s 11,11-15.
In die tijd zei Jezus tot de menigte: VoorĀ­waar, Ik zeg u: Onder wie uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgeĀ­staan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.
Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Rijk der hemelen zich met geweld baan en geweldenaars maken het buit.
Want al de profeten en de Wet, tot aan Johannes, hebben het slechts voorspeld;
maar als gij het van Mij wilt aannemen: Deze is de Elia die zou komen.
Wie oren heeft, hij luistere!Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Overweging bij de lezing van vandaag : Johannes Karpathios
"Het Koninkrijk der hemelen breekt met geweld baan" (vgl Mt 11,12) 
©Evangelizo.org 2001-2020