"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Zondag, 15 Juli 2018
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAARUit de profeet Amos 7,12-15.
In die tijd zei Amasja (de priester van Betel) tegen Amos:
‘Ziener, verdwijn! Ga naar Juda en verdien daar je brood, ga daar maar profeteren.
Hier in Betel moogt ge niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk.”
Amos gaf Amasja ten antwoord: “Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker.
Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft:
Trek als profeet naar mijn volk Israël. Daarom, luister naar het woord van de Heer.


Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14.
Aanhoren wil ik wat God ons zegt.
De Heer spreekt woorden van vrede.
Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land.

Trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus.
Uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe.

De Heer geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven.
Het recht gaat voor God uit
en baant voor Hem de weg.Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 1,3-14.
Broeders en zusters, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen.
In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondleg­ging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
in wie wij de verlos­sing hebben door zijn bloed, de vergeving van de zonden, dank zij de rijkdom van zijn genade.
Die heeft Hij ons meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslis­sing die Hij in Christus had genomen.
ter verwezenlij­king van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder een hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem.
In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,
opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid wij die reeds te voren onze hoop op de Christus hadden gebouwd.
In Christus zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw heil, hebt aanhoord, in Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, verzegeld met de heilige Geest der belofte,
die het onderpand is van onze erfenis, tot verlos­sing van Gods eigen volk, en tot lof van zijn heerlijkheid.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 6,7-13.
In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden.
Hij gaf hun macht over de onreine geesten
en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok:
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
'Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.'
Hij zei verder: 'Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist.
En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert,
gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.'
Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.
Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.


 
©Evangelizo.org 2001-2018