"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Vrijdag, 20 Juli 2018
Vrijdag in week 15 door het jaarUit profeet Jesaja 38,1-6.21-22.7-8.
In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei tot hem: ''Dit zegt de Heer: stel orde op uw huis, want gij gaat sterven en zult niet in leven blijven.'
Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer:
'Ach Heer, bedenk toch hoe ik onder uw ogen geleefd heb met een trouw en toegewijd hart, en hoe ik gedaan heb wat U behaagt.' En Hizkia weende luid.
Het woord van de Heer kwam tot Jesaja:
'Ga aan Hizkia zeggen: Dit zegt de Heer, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. Ik zal aan uw leven vijftien jaar toevoegen;
Ik zal u en deze stad uit de greep van de koning van Assur redden en Ik neem deze stad onder mijn hoede.
Jesaja had gezegd: ''Haal een vijgekoek en leg die op zijn gezwel, dan zal hij weer opleven.'
Daarop had Hizkia gevraagd: ''Aan welk teken kan ik zien dat ik weer zal opgaan naar de tempel van de Heer?'
Dit is het teken dat de Heer u zal geven om u te laten weten dat de Heer inderdaad het woord zal nakomen dat Hij gesproken heeft.
Ik laat op de trap van Achaz de schaduw die de zon al tien treden omlaag heeft doen gaan, tien treden omhoog gaan.' En de zon keerde tien treden terug op de treden die ze reeds afgedaald was.


Uit profeet Jesaja 38,10.11.12abcd.16.
Ik sprak: in de bloei van mijn leven
bereik ik de poort van het dodenrijk,
beroofd van de rest van mijn jaren.

Ik sprak: de Heer zal ik nooit meer aanschouwen,
geen mens zal ik ooit nog zien.

Mijn woning op aarde wordt afgebroken
en neergehaald als een herderstent.
De wevers rollen mijn leven op
en snijden mij af van de schering.

Ik kan slechts leven door uw genade,
bij U alleen vindt mijn geest weer moed.
Gij kunt mij genezen, mijn leven bewaren.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 12,1-8.
Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden; zijn leerlingen nu kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten.
De Farizeeën zagen dat en zeiden toe Hem: 'Uw leerlingen doen daar iets wat op sabbat niet geoorloofd is.'
Hij gaf hun ten antwoord ten antwoord: 'Hebt gij niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen?
Hoe hij het huis van God binnenging en de toonbro­den opat die noch hij, noch zijn metgezellen, maar alleen de priesters mochten eten?
Of hebt gij niet in de Wet gelezen, dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden en toch niet schuldig zijn?
Ik echter zeg u: Hier is meer dan de tempel.
Indien het maar tot u doorgedron­gen was wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartig­heid dan offers, dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroor­deeld hebben.
Want de Mensenzoon is Heer van de sabbat.'


 
©Evangelizo.org 2001-2018