"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Dinsdag, 24 Juli 2018
Dinsdag in week 16 door het jaarUit de profeet Micha 7,14-15.18-20.
Neem uw herdersstaf en weid uw volk, Heer, de schapen die uw erfdeel zijn; tussen de bomen,
midden in het woud, zijn zij zo vereenzaamd. Laat ze weiden in Basan en Gilead, zoals in vroegere dagen.
Ik laat wonderen zien, zoals in de dagen dat gij uit Egypte wegtrok.
Welke God is als Gij, die de schuld vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven,
die zijn toorn niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid?
Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen, Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren.
Al onze zonden zal Hij naar de bodem van de zee verwijzen.
Aan Jakob zult Gij uw trouw, aan Abraham uw goedheid tonen, zoals Gij het onze vaderen hebt bezworen, in de dagen van weleer.


Psalmen 85(84),2-4.5-6.7-8.
Heer, Gij hebt uw land begenadigd,
het lot van Jakob ten goede gekeerd.
Vergeven hebt Gij de schuld van uw volk
En al zijn zonden bedekt,

Gij hebt uw gramschap teruggehouden,
de gloed van uw toorn gedoofd.
Doe ons herleven, God onze redder,
en leg uw wrevel jegens ons af.

Zoudt Gij voor eeuwig op ons vertoornd op ons zijn,
strekt Gij uw gramschap over geslachten?
Zult Gij niet eerder ons leven vernieuwen,
zodat uw volk zich in U verblijdt?

Laar ons uw barmhartigheid zien,
Geef ons uw heil.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 12,46-50.
Terwijl Hij nog tot het volk sprak, gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden om te trachten met Hem te spre­ken.
Iemand kwam Hem nu zeggen: 'Uw moeder en broeders staan daar buiten en willen U spreken.'
Maar hij antwoordde aan degene die Hem dit kwam zeggen: 'Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders?'
En met een gebaar naar zijn leerlingen zei Hij: 'Ziedaar mijn moeder en mijn broeders;
want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel.'


 
©Evangelizo.org 2001-2018