"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Donderdag, 02 Augustus 2018
Donderdag in week 17 door het jaarUit profeet Jeremia 18,1-6.
Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia:
'Ga naar het huis van de pottenbakker. Daar zal Ik u laten horen wat Ik heb te zeggen.'
Ik ging naar het huis van de pottenbakker. Deze was juist aan het werk op de schijf.
Toen de pot die hij aan het boetseren was onder zijn handen mislukte,
begon hij met de leem een andere pot te maken, die hem wel beviel.
Daarop kwam het woord van de Heer tot mij:
Huis van Israël, kan Ik niet met u doen als deze pottenbakker ‑ godsspraak van de Heer‑?
Als leem in de hand van de pottenbakker zijt gij in mijn hand, huis van Israël.


Psalmen 146(145),2abc.2d-4.5-6.
De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.
Zolang ik leef, wil ik Jahweh prijzen, Mijn God verheerlijken, zolang ik besta!
Zolang ik leef, wil ik Jahweh prijzen, Mijn God verheerlijken, zolang ik besta!

Vertrouwt op geen vorst, die mens is als wij,
hij kan het geluk niet schenken.
Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde,
dan is het gedaan met zijn macht.

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God,
zijn hoop stelt op God de Heer;
op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee met al wat daar leeft.

Hij die trouw is tot in eeuwigheid,


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 13,47-53.
In die tijd zei Jezus tot de menigte: Het Rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet dat in de zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht.
Toen het vol was trok men het op het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen, de slechte echter werden weggeworpen.
Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken
en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandenge­knars.
Hebt gij dit alles begrepen?' Zij antwoordden Hem: 'Ja.'
Hij zij hun: 'Daarom is iedere schriftge­leerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.'
Toen Jezus deze gelijke­nissen had beeindigd, ging Hij vandaar weg.


 
©Evangelizo.org 2001-2018