"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Zondag, 12 Augustus 2018
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAARUit het 1e boek der Koningen 19,4-8.
In die dagen kwam Elia na een tocht van een dag in woestijn bij een bremstruik.
Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei:
‘Het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’
Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel,
die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’
Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken,
en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen.
Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan
en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.
Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel,
veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.


Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.
De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 4,30-32.5,1-2.
Broeders en zusters, wilt Gods heilige Geest niet bedroeven: gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing.
Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom alle boosaardigheid moet bij u verdwij­nen.
Weest goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.
Weest navolgers van God, zoals geliefde kinderen past.
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Chris­tus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke geur.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,41-51.
De Joden morden over Hem, omdat Hij gezegd had: 'Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald,'
en zij zeiden: 'Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?'
Maar Jezus sprak tot hen: 'Mort toch niet onder elkaar.
Niemand kan tot Mij komen, als de Vader die Mij zond, hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Er staat geschreven bij de profeten: En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft, komt tot Mij.
Niet dat iemand de Vader gezien heeft, alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft, heeft eeuwig leven.
Ik ben het brood des levens.
Uw vaderen, die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven;
maar dit brood daalt uit de hemel neer, opdat wie er van eet niet sterft.
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neerge­daald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.'


 
©Evangelizo.org 2001-2018