"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Woensdag, 15 Augustus 2018
MARIA TENHEMELOPNEMING - HoogfeestUit de Openbaring van de heilige apostel Johannes 11,19a.12,1-6a.10ab.
De Tempel van God in de hemel ging open,
en er verscheen een indrukwekkend teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon,
met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.
Ze was zwanger, en kreet in haar weeën en in haar barensnood.
Nog een ander teken verscheen aan de hemel. Zie:een grote rossige Draak
met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.
Zijn staart sleepte het derde deel van de sterren des hemels weg, en wierp ze op aarde.
En de Draak stelde zich op tegenover de Vrouw, die op het punt stond te baren,
om zodra zij gebaard had, haar Kind te verslinden.
Ze baarde een Kind van het mannelijk geslacht, dat alle volkeren zal weiden met ijzeren staf.
En haar Kind werd weggevoerd naar God en zijn troon.
Maar de Vrouw nam de vlucht naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats heeft bereid.
En ik hoorde een machtige stem in de hemel, die riep:
Nu is gekomen het heil en de macht, het koningschap van onzen God,
en de heerschappij van zijn Gezalfde;


Psalmen 45(44),10bc.11.12ab.16.
Prinsessen komen u daar tegemoet,
en naast u staat de Koningin, getooid met goud uit Ofir.
Nu luister, docht wees aandachtig
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis:

Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
breng hem uw hulde, want hij is uw heer.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
breng hem uw hulde, want hij is uw heer.

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.


Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 15,20-26.
Broeders en zusters, Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontsla­pen zijn.
Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden.
Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven.
Maar ieder in zijn eigen rangor­de: als eerste en voornaam­ste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren;
daarna komt het einde, wanneer Hij het koning­schap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschap­pijen en alle machten en krachten te hebben onttroond.
Want het is vastge­steld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.
En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 1,39-56.
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet.
Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabet werd vervuld met de heilige Geest
en riep met luider stemme uit: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.'
En Maria sprak: 'Mijn hart prijst hoog de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst elk geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken zendt Hij heen met lege handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israel aan,
zijn milde erbarming indachtig.
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug.


 
©Evangelizo.org 2001-2018