"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Zondag, 19 Augustus 2018
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAARLezing uit het boek Spreuken 9,1-6.
De Wijsheid heeft zich een huis gebouwd, zeven zuilen heeft zij zich gehouwen,
haar vee heeft zij geslacht, haar wijn gemengd en haar tafel gereed gemaakt.
Nu zendt ze haar dienaressen uit; op de hoogste punten van de stad roepen zij:
'Wie onervaren is kome hierheen en wie geen inzicht heeft, laat hij tot bezinning komen:
'Komt en eet van mijn brood en drinkt de wijn die ik gemengd heb.
Laat uw onnozelheid varen en gij zult leven, bewandel de weg van de wijsheid.'


Psalmen 34(33),2-3.10-11.12-13.14-15.
De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Eerbiedigt de Heer, gij die Hem gewijd zijt
want wie Hem eerbiedigt lijdt nimmer gebrek
De rijken zijn arm en behoeftig geworden,
die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort.

Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg
Ik leer u, hoe de Heer te vrezen.
Wie is er bij u die het leven liefheeft,
en dagen van voorspoed verlangt?

Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal,
uw lippen van leugenachtige woorden.
Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is
streef altijd naar vrede en laat die niet los.Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 5,15-20.
Broeders en zusters, let dus nauwkeurig op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen.
Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht.
Daarom, weest niet onverstan­dig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil.
Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest.
Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.
Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,51-58.
In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neerge­daald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.'
De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: 'Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?'
Jezus sprak daarop tot hen: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.
Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.
Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.'


 
©Evangelizo.org 2001-2018