"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Dinsdag, 28 Augustus 2018
Dinsdag in week 21 door het jaarUit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 2,1-3a.14-17.
Broeders en zusters, wij moeten u verzoe­ken, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem,
niet zo gauw uw bezinning te verliezen en u niet te laten opschrik­ken door profetieen, uitspraken
of brieven die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren dat de dag van de Heer is aangebroken.
Laat u door niemand iets wijsmaken! Eerst moet de grote afval komen en de goddeloze mens zich openbaren, de zoon des verderfs,
Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijk­heid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.
Dus, broeders, staat vast en houdt u aan de overleverin­gen waarin gij door ons, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, zijt onderwe­zen.
Moge onze Heer Jezus Christus zelf, moge God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschon­ken,
uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad.


Psalmen 96(95),10.11-12a.12b-13.
Zegt tot elkander: de Heer regeert.
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matte√ľs 23,23-26.
In die tijd sprak Jezus: Wee u, schriftgeleerden en Farizee√ęn, huichelaars!
Gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn, maar het gewichtigste van de Wet:
recht­vaardigheid, barmhartigheid en trouw verwaarloost ge.
Het ene moet men doen en het andere niet nalaten.
Blin­de leiders, die de mug uitzift en de kameel doorslikt!
Wee u, schriftgeleerden en Farizee¬≠√ęn, huichelaars! De buitenkant maakt ge schoon,
maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht.
Blinde Farizee√ęn, reinig eerst de beker van binnen,
dan wordt de buitenkant van zelf rein.


 
©Evangelizo.org 2001-2018