"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Zaterdag, 08 September 2018
Maria Geboorte - FeestUit de profeet Micha 5,1-4a.
Dit zegt de Heer: "Gij, Betlehem Efrata, het kleinste onder Juda's geslachten, uit u zal geboren worden hij die over Isra√ęl moet heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen."
Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd, dat de moeder
haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Isra√ęl.
Dan neemt hij de macht in handen en zal hen hoeden door de kracht van de Heer, door de verheven Naam van de Heer zijn God.
In veiligheid zullen zij wonen, omdat zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.


Psalmen 13(12),6.
Ik rekende op uw genade, Heer.
Maak Gij mij door uw bijstand blij van hart,
dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matte√ľs 1,1-16.18-23.
Geslachtslijst van Jezus Chris­tus, zoon van David, zoon van Abra­ham.
was de vader van Isaak, Isaak van Jakob, Jakob van Juda en zijn broers;
Juda was de vader van Peres en Zerach, die uit Tamar geboren werden;
Peres was de vader van Chesron, Chesron van Aram,
Aram van Amminadab, Amminadab van Nachson, Nachson van Salmon,
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd; Boaz was de vader van Obed, geboren uit Ruth;
Obed was de vader van Isai en Isai van David, de koning.
David was de vader van Salomo, die geboren werd uit de vrouw van Uria;
Salomo was de vader van Rechabe­am, Recha­beam van Abia, Abia van Asa,
A­sa van Josafat, Josafat van Joram, Joram van Uzzia,
Uzzia van Jotam, Jotam van Achaz, Achaz van Hizkia,
Hizkia van Manasse, Manasse van Amon, Amon van Josia,
Josia van Jechonja en zijn broers in de tijd van de Babyloni­sche ballingschap.
Na de Baby­lonische ballingschap werd Jechonja de vader van Sealtiel, Sealtiel van Zerubbabel,
Zerubbabel van Abiud, Abiud van Eljakim, Eljakim van Azor,
Azor van Sadok, Sadok van Achim, Achim van Eliud,
Eliud van Eleazar van Mattan, Mattan van Jakob.
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus die Christus genoemd wordt.
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria
ver­loofd was met Jozef, bleek zij, voor­dat ze gingen samenwo­nen, zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over in stilte van haar te scheiden.
Ter­wijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak:
'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.'
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de pro­feet, die zegt:
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en men zal Hem de naam Immanuel geven. Dat is de ver­taling: God met ons.


 
©Evangelizo.org 2001-2018