"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Vrijdag, 14 September 2018
KRUISVERHEFFING - FeestLezing uit het boek Numeri 21,4b-9.
Van de berg Hor trokken de Israëlieten op in de richting van de Rode Zee,
om rond het land van Edom te trekken. Maar door die tocht werd het volk ongeduldig,
Het keerde zich tegen God en tegen Mozes: “Hebt gij ons uit Egypte gevoerd
om te sterven in de woestijn? Er is geen brood, er is geen water
en dat minderwaardige eten staat ons tegen.”
Toen zond de Heer giftige slangen op het volk af.
Deze beten de Israëlieten en velen van hen vonden de dood.
Nu kwam het volk naar Mozes en zei: “Wij hebben gezondigd, want wij hebben ons
tegen de Heer en tegen u gekeerd. Bid de Heer, dat hij die slangen van ons wegneemt.”
Toen bad Mozes voor het volk
en de Heer zei tot hem: “Maak zo'n giftige slang en zet die op een paal.
Iedereen die gebeten is en er naar opziet, zal in leven blijven.”
Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal.
Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.


Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38.
Luister, mijn volk, naar wat ik leer,
hoor de woorden uit mijn mond.
Ik open mijn mond voor een wijze les,
spreek uit wat sinds lang verborgen is.

Zodra er doden vielen, zochten zij God,
zij kwamen tot inkeer en verlangden naar hem,
dachten eraan dat God hun rots was,
God, de Allerhoogste, hun bevrijder.

Maar zij bedrogen hem met hun mond,
met hun tong logen zij hem voor,
hun hart was niet aan hem gehecht,
zij waren zijn verbond niet trouw.

Uit erbarmen bedekte hij hun zonde,
hij wilde geen dood en verderf,
dikwijls bedwong hij zijn toorn
en joeg hij het vuur van zijn woede niet aan.Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 3,13-17.
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: Nooit is er iemand naar de hemel geklommen, tenzij Hij die uit de hemel is neerge­daald, de Zoon des Mensen.
En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.
Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.


 
©Evangelizo.org 2001-2018