"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Zaterdag, 29 September 2018
HH. Michaƫl, Gabriƫl en Rafaƫl, aartsengelen - FeestUit de profeet Daniƫl 7,9-10.13-14.
In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en een hoogbejaarde zich neerzette,
zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden Hem
en tienduizenden maal tienduizenden stonden voor Hem. Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen
die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.


Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.4-5.
U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

U zullen alle koningen der aarde eren,
wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt.
Ook zullen zij de daden van de Heer bezingen:
Waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer.Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 1,47-51.
In die tijd zag Jezus Natanaƫl naar zich toekomen en zei, doelend op hem: 'Dat is waarlijk een Israeliet in wie geen bedrog is!'
Natanaƫl zei toe Hem: 'Hoe kent Gij mij?' Jezus gaf hem ten antwoord:
'Voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgeboom zitten.'
Toen zei Natanaƫl tot Hem: 'Rabbi, Gij zijt de Zoon Gods, Gij zijt de Koning van Israƫl.'
Jezus antwoordde: 'Omdat Ik u zei dat ik u onder de vijgeboom zag, gelooft ge?
Gij zult grotere dingen zien dan deze.'
En hij voegde er aan toe: 'Voorwaar, voorĀ­waar, Ik zeg u: gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in dienst van de MensenĀ­zoon.'


 
©Evangelizo.org 2001-2018