"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Zaterdag, 06 Oktober 2018
Zaterdag in week 26 door het jaarUit het boek Job 42,1-3.5-6.12-16.
Toen gebeurde het dat Job het volgende antwoord gaf:
Ik weet, dat Gij alles vermoogt, En geen uwer plannen wordt verijdeld.
Ja, wie zou de Voorzienigheid duister maken Door woorden zonder verstand?
Ik heb dus zonder inzicht gesproken, Over dingen, te wonderbaar voor mijn begrip!
Door horen zeggen heb ik van U vernomen, Maar thans heeft mijn eigen oog U aanschouwd:
Daarom herroep ik, wat ik gezegd heb, En doe ik boete in stof en as!
En de Heer zegende het verder leven van Job nog meer dan het vroegere: hij kreeg veertienduizend schapen
en zesduizend kamelen, duizend koppel runderen en duizend ezelinnen.
Ook kreeg hij twee maal zeven zonen en drie dochters;
de eerste noemde hij Jemima, de tweede Kesia en de derde Kéren-Happoek.
In heel het land werden geen vrouwen gevonden, zo schoon als de dochters van Job;
haar vader gaf haar een erfdeel evenals aan haar broers
Daarna leefde Job nog honderd veertig jaar, en mocht niet alleen zijn kinderen aanschouwen,
maar ook zijn kleinkinderen tot in het vierde geslacht.


Psalmen 119(118),66.71.75.91.125.130.
Leer mij goed oordelen en onderscheiden,
ik heb vertrouwen in uw geboden.
Het was goed voor mij dat ik vernederd werd,
zo leerde ik uw wetten kennen.

Ik weet het, Heer, uw voorschriften zijn rechtvaardig,
en u vernederde mij in uw trouw.
Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer,
want al wat bestaat dienst U.

Ik ben uw dienstknecht: ach, geef mij verstand,
opdat ik uw vermaningen moge begrijpen.
De uitleg van uw woorden geeft klaarheid,
geeft wijsheid aan wie onervaren isUit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 10,17-24.
In die tijd keerde de tweeënzeventig vol blijdschap terug en zeiden:
'Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw Naam.'
Hij zeide tot hen: 'Ik zag de satan als een bliksem­straal uit de hemel vallen.
Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden,
te heersen over heel de kracht van de vijand; en niets zal u kunnen schaden.
Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderwor­pen zijn,
maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.'
Op dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest, en sprak: 'Ik prijs U Vader,
Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader;
en wie de Vader is tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.'
Daarop keerde Hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk en zei tot hen:
'Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet.
Ik zeg u: Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet,
maar zij hebben het niet gezien; en te horen, wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord.'


 
©Evangelizo.org 2001-2018